Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (viết tắt stg) thật, đúng tuổi (vàng, bạc)
  be of sterling gold
  bằng vàng ròng,bằng vàng mười
  (thường thuật ngữ) xuất sắc (người, phẩm chất)
  her sterling qualities as an organizer
  phẩm chất xuất sắc của bà ta trong vai trò một nhà tổ chức
  Danh từ
  đồng tiền Anh
  the pound sterling
  đồng bảng Anh

  * Các từ tương tự:
  Sterling area