Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first-class /'fə:st'klɑ:s/  

 • Danh từ
  nhóm người hơn hẳn mọi người
  số vật tốt hơn cả
  hạng nhất (xe lửa...)
  hạng giỏi nhất, hàng giỏi nhất (trong kỳ thi)
  Tính từ
  loại một, loại nhất
  a first-class hotel
  khách sạn loại nhất
  phó từ
  bằng vé hạng nhất
  to reavel first-class
  đi vé hạng nhất

  * Các từ tương tự:
  first class, first-classer