Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first-classer /'fə:st'klɑ:sə/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) người cừ nhất, người giỏi nhất