Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

first class /,fɜ:st'klɑ:s/  

 • Danh từ
  hạng nhất (tàu hỏa, tàu thủy, máy bay...)
  thể thức gửi thư phát nhanh
  Phó từ
  theo hạng nhất
  tôi luôn luôn đi vé hạng nhất
  theo thể thức phát nhanh (thư)
  Tính từ
  [thuộc] hạng nhất
  vé hạng nhất
  có chất lượng hạng nhất
  công việc anh ta là vào loại có chất lượng hạng nhất, tôi rất thích

  * Các từ tương tự:
  first-class, first-classer