Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silverware /'silvəweə[r]/  

  • Danh từ
    đồ [bằng] bạc