Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  [thuộc] ngọc trai; như ngọc trai
  pearly sheen
  nước bóng như ngọc trai
  the Pearly Gates
  (đùa) cổng trời

  * Các từ tương tự:
  pearly king, pearly queen