Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphonious /ju:'fəʊniəs/  

 • Tính từ
  nghe êm tai
  euphonious musical notes
  những nốt nhạc [nghe] êm tai

  * Các từ tương tự:
  euphoniously, euphoniousness