Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flatware /'flætweə/  

  • Danh từ
    đồ dẹt (ở bàn ăn, dao, đĩa, thìa, đĩa nông lòng...)