Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver birch /,silvə'bɜ:t∫/  

  • Danh từ
    (thực vật)
    cây bu-lô bạc