Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver paper /,silvə'pei pə[r]/  

  • Danh từ
    giấy bạc (thực ra là bằng thiếc, dùng gói thuốc lá, kẹo…)