Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver fox /'silvə'fɔks/  

  • Danh từ
    (động vật học) cáo xám bạc