Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mellifluent /me'lifluənt/  

 • Tính từ
  ngọt ngào, ngọt như mật, dịu dàng (giọng nói, lời nói)
  mellifluent words
  những lời ngọt ngào, những lời đường mật

  * Các từ tương tự:
  mellifluently