Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver leaf /'silvə'li:f/  

  • Danh từ
    lá bạc