Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver fish /,silvə'fi∫/  

  • Danh từ
    (động vật học)
    con bọ bạc (sâu bọ)