Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  màu bạc
  Tính từ
  bằng bạc
  trắng như bạc

  * Các từ tương tự:
  argentaffin, argenteous, argenteum, argentic, argentiferous, argentine, argentophil