Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver-tongued /,silvə-'tʌŋd/  

  • Tính từ
    có tài ăn nói lôi cuốn
    a silver-tongued lawyer
    luật sư có tài ăn nói lôi cuốn