Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cutlery /'kʌtləri/  

  • Danh từ
    dao nĩa (dùng để ăn)
    a cutlery set
    một bộ dao nĩa