Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ánh, bóng
    gleaming white teeth
    răng trắng bóng