Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

silver gilt /'silvə'gilt/  

  • Tính từ
    bằng bạc mạ vàng