Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bát đĩa, cốc chén, xoong, nồi