Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    lóng lánh như xà cừ; trắng đục như xà cừ