Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colander /'kʌlədə[r]/  

  • (cách viết khác cullender)
    cái chao (dụng cụ nhà bếp…)