Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giết thịt những con kém cỏi để giảm bớt đàn gia súc
  (+ from) chọn ra, lựa ra
  thông tin được chọn lọc từ những sách tham khảo khác nhau
  Danh từ
  sự loại bỏ những súc vật kém cỏi
  an annual seal cull
  sự loại bỏ hải cẩu hằng năm
  súc vật kém cỏi loại bỏ ra
  sell the cull as meat
  bán các súc vật loại bỏ ra để làm thịt

  * Các từ tương tự:
  cullander, cullender, culler, cullet, cullion, cullis, cully