Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bàn xát, bàn mài
    bàn xát nhục đậu khấu