Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (số nhiều, không đổi hoặc plexuses) (giải phẫu)
    đám rối
    the solar plexus
    đám rối dương (mạng dây thần kinh ở bụng)