Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kêu ken két, làm gai người
  her grating voice
  tiếng nói làm gai người của cô ta
  Danh từ
  chấn song (cửa sổ…)

  * Các từ tương tự:
  grating interferometer, gratingly