Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] kêu chói tai
  còi cứu hỏa kêu chói tai
  jangle on something
  kích thích (thần kinh…) làm chói (tai…)
  tiếng nói chị ta làm chói tai tôi
  Danh từ
  tiếng chói tai

  * Các từ tương tự:
  jangler