Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kêu chút chít; kêu cọt kẹt
  a squeaky door
  cái cửa kêu cọt kẹt
  phát ra the thé, rít lên
  squeaky clean
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  sạch bong
  thanh khiết(về mặt đạo đức tư cách)
  her squeaky clean public image
  hình ảnh thanh khiết của bà ta trước công chúng