Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kêu quang quác (chim, khi bị thương, khi sợ hãi…)
  (khẩu ngữ, đùa) than vãn ầm lên; kêu oái oái
  Danh từ
  tiếng quang quác
  tiếng oái oái