Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chó cái; chó sói cái; cáo cái; rái cá cái
  (tiếng lóng, nghĩa xấu) con mụ nanh ác
  don't talk to me like thatyou bitch!
  đừng có nói với tôi như thế, đồ con mụ nanh ác kia
  (tiếng lóng) vần đề nan giải; tình thế khó khăn
  Động từ
  (+ about) (khẩu ngữ)
  luôn mồm than vãn
  tôi mong anh thôi luôn mồm than vãn
  nhận xét hằn học đối với người khác

  * Các từ tương tự:
  bitchily, bitchiness, bitchy