Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

termagant /'tɜməgənt/  

  • Danh từ
    người đàn bà lăng loàn
    Tính từ
    lăng loàn