Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virago /vi'rɑ:gəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều viragos)
    người đàn bà đanh đá