Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trollop /trɒləp/  

 • Danh từ
  (xấu)
  người phụ nữ nhếch nhác
  gái điếm

  * Các từ tương tự:
  trollopy