Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) người đàn bà nhếch nhác
    (thuộc) gái điếm