Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cổ hoặc xấu) đĩ, gái điếm

    * Các từ tương tự:
    harlotry