Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

streetwalker /'stri:twɔ:kə/  

  • Danh từ
    gái giang hồ, gái điếm