Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xấu, ác