Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

strumpet /'strʌmpit/  

  • Danh từ
    (cổ hoặc đùa, nghĩa xấu)
    gái điếm, con đĩ