Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nữ yêu đầu và mình người, cánh và chân chim (thần thoại Hy Lạp)
    người đàn bà độc ác nhẫn tâm