Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) chuột chù
    người đàn bà bẳn tính

    * Các từ tương tự:
    shrew-mouse, shrewd, shrewdly, shrewdness, shrewed, shrewish, shrewishly, shrewishness