Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con cáo cái
    (văn học) người phụ nữ xấu tính xấu nết

    * Các từ tương tự:
    vixenish, vixenishly, vixenishness, vixenly