Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường nghĩa xấu)
    mụ già xấu xí tàn tạ