Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

harridan /'hæridən/  

  • Danh từ
    mụ già bẳn tính