Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mụ phù thuỷ già, mụ đồng gia
  con mụ đanh đá, con nặc nô
  (từ cổ,nghĩa cổ) bà

  * Các từ tương tự:
  beldame