Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mụ phù thuỷ già, mụ đồng gia
    con mụ đanh đá, con nặc nô
    (từ cổ,nghĩa cổ) bà