Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chị hàng cá
    (nghĩa xấu) con mụ hàng tôm hàng cá (chua ngoa)