Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

battleaxe /'bætlæks/  

  • Danh từ
    rìu chiến
    (khẩu ngữ)
    mụ già lắm mồm