Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

xanthippe /zæn'θipi/  

  • Danh từ
    Xanthippe người vợ lăng loàn