Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrewish /'∫ru:i∫/  

  • Tính từ
    bẳn tính

    * Các từ tương tự:
    shrewishly, shrewishness