Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hằn học, hiểm ác
    a bitchy remark
    một nhận xét hằn học